Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 hebben gemeenten een zorgplicht op het gebied van schuldhulpverlening. De wet schrijft voor dat er een beleidsplan schuldhulpverlening moet worden vastgesteld. De gemeenteraad heeft in het verleden het beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld voor de periode van 2012 tot en met 2015. Deze uitvoeringspraktijk is ongewijzigd voortgezet in 2016, 2017 en 2018. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de transformatieopgave in het sociaal domein waren aanleiding tot het opstellen van een nieuw beleidsplan.

 

ln het nieuwe beleidsplan is specifiek meer aandacht voor vroegsignalering/preventie van problematische schulden. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2023 is ter advisering aan de cliëntenraad voorgelegd en besproken in de bijeenkomst van 26 september 2019. De cliëntenraad kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen en onderstreept de nieuwe uitgangspunten in het beleid.

 

Het Schuldhulpverleningsbeleid kunt u vinden onder de knop “Beleid” op deze website.